Wacky Wizards GUI

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/Bebo-Mods/BeboScripts/main/WackyWizards.lua"))()