Da Hood New OP GUI

loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/0nly6Ex/zordion/main/script.lua"))()
Key - exontop